Veckobrev v 2 / Weekly letter w 2

English below

 

Kära V-Dalingar,

 

Äntligen lite snö! För mig är det härligt att det nu känns som riktig vinter här i Uppsala. Hoppas att ni får lite strålande vintersol på er!

 

Digital funktionärskonferens 16 januari 2021 

Du har väl inte glömt att anmäla dig till funktionärskonferensen? Den går av stapeln nu på lördag den 16 januari! Konferensen är till för dig som är vald till en post på nationen eller som representerar ett utskott eller en förening. För att konferensen ska bli så givande som möjligt för alla skulle jag verkligen vilja uppmuntra dig att delta! Konferensen kommer bland annat att innehålla matnyttig info om nationens organisation och ett högst relevant diskussionspass om vårterminens nationsverksamhet. Dina synpunkter utifrån den del av nationen du är verksam i är mycket värdefulla och din närvaro behövs! Om man innehar en post som ger ett personalpriskort ska man delta i ”funken” för att få hämta ut sitt kort.

 

Med tanke på det rådande läget med smittspridningen av covid-19 kommer konferensen den här gången att genomföras digitalt. Konferensen kommer att hållas ca klockan 09:00-13:00.

Anmälan görs senast 14 januari (imorgon!) till 1q@v-dala.se. För de som anmält sig kommer Zoomlänk och material till konferensen att skickas ut via e-post den 15 januari.

 

Inskrivningen öppnar den 14 januari 2021

Det vore inte en ny termin utan nationens inskrivning! Denna termin är inskrivningen givetvis anpassad och smittskyddssäkrad enligt gällande rekommendationer och regelverk. För att kunna hjälpa nya studenter att bli nationsmedlemmar behövs er hjälp! Det vore mycket värdefullt om ni vill och kan bidra till att ge en glimt av vad V-Dala har att erbjuda genom att skriva in studenter eller lämna material om er förening, så att kommande generationer studenter också inser hur fantastiskt det är att vara nationsengagerad. Skriv gärna upp er på ett pass eller två via följande länk: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UOmzEwEKuSXyVXK9eTr3p41wzj51ZrIS/edit#gid=1854815637. Vid frågor, hör gärna av er!

 

Nationshuset öppnar åter 18 januari 2021

Nationshuset öppnar igen den 18 januari! Kuratorsexpeditionens öppettider har återgått till ordinarie tider redan från denna vecka. Nationens bibliotek öppnar imorgon den 14 januari, och har då öppet kl 14-18. Därefter återgår biblioteket till ordinarie öppettider.

 

Covid-19-arbetet på nationen

Uppdaterad information gällande covid-19-arbetet på V-Dala finns på följande del av nationens hemsida: https://www.v-dala.se/news/information-angaende-covid-19/. Hör gärna av er vid frågor.

 

Den 8 januari beslutade riksdagen att anta en tillfällig pandemilag. Med stöd av den nya lagen har regeringen fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler för bland annat platser för privata sammankomster gäller sedan den 10 januari. Detta berör nationens uthyrningar och interna verksamhet, vilket innebär att ett maxantal på 8 personer gäller vid alla sammankomster i nationens lokaler.

 

Sedan den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Med anledning av detta ställs alla gasker på plats på nationen in tills vidare.

 

Sedan den 20 november gäller ett tillfälligt förbud mot servering av alkohol efter klockan 22. Det tillfälliga förbudet gäller till och med den 28 februari 2021.

 

Vid en pressträff den 18 december lämnade regeringen besked om ytterligare nationella restriktioner. Alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20 på serveringsställen och maxantalet i ett sällskap på restaurang sänks från åtta till fyra personer. Detta gäller från och med den 24 december. De ändrade riktlinjerna påverkar pubens öppettider som numera är 17-20 varje dag.

 

Sedan den 24 november får maximalt åtta personer delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Denna begränsning ligger fortsatt kvar.

 

Med önskan om en bra terminsstart!

 

 

Dear V-Darlings,

 

Finally, some snow! It makes me happy that it finally feels like winter here in Uppsala. I hope you can catch some of the winter sun!

 

Digital functionary conference 16th of January 2021

Don’t forget to sign up for the functionary conference, which will be held this Saturday, the 16th of January! The conference is for you who’s elected to a position at the nation, or represents a committee or association at the nation. For the conference to be as rewarding as possible for everyone, I would really like to encourage you to participate! The conference will contain, amongst other things, information about the nation’s organisation and a discussion about what’s happening at the nation during the spring. Your opinions are very valuable and your contribution would be much appreciated! If your position gives you a p-price card, we’d like you to participate in the conference in order for you to receive the card.

 

With the situation of the spreading of covid-19 in mind, the conference will be held digitally at circa 09:00-13:00 o’clock.

 

To register for the conference, send an e-mail to 1q@v-dala.se 14th of January (tomorrow!) at the latest. The participants will receive a Zoom link and information about the conference on 15th of January.

 

The registration office opens the 14th of January 2021

It wouldn’t be a new semester without the opening of the registration office! This semester, it is of course adapted to the current restrictions. To help new students become members, we need your help! It would be much appreciated if you would be able to contribute and show what V-Dala has to offer, so that new generations of students also realise how precious being involved at the nation is. You are most welcome to sign up for a shift or two via the following link:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UOmzEwEKuSXyVXK9eTr3p41wzj51ZrIS/edit#gid=1854815637. If you have any questions, please don’t hesitate to ask!

 

The nation opens again 18th of January 2021

The nation will open again next Monday. The curator’s office is open as usual, see below for opening hours. The nation library opens again tomorrow at 14-18 o’clock, and will then go back to ordinary opening times.

 

Covid-19 work at the nation

Newly updated information about the covid-19 work at the nation can be found at the following page of the nation’s website: https://www.v-dala.se/en/news/information-about-covid-19/. If you have any questions, please don’t hesitate to ask.

 

The 8th of January, the Parliament decided to pass a new law due to the pandemic. With the new law, the government has decided on a new regulation which means that it is possible to restrict and prohibit private gatherings. The new regulation went into effect on the 10th of January. This affects the nation’s rentals and internal activities, so that a maximum of 8 people is allowed at gatherings at the nation.

 

From the 14th of December, there are national recommendations to prevent the spreading of Covid-19. For this reason, we have decided to postpone all gasks at the nation.

 

Since the 20th of November there is a new regulation putting a ban on serving alcohol after 22 o’clock. The regulation will be in force until the 28th of February 2021.

 

At a press conference the 18th of December, the government announced further national restrictions. Alcohol sales are prohibited from 20 o´clock, and the maximum number of people at a table is reduced from eight to four people. The restrictions will go into effect on the 24th of December. This affects the V-Dala puben’s opening times, which from now on is 17-20 o’clock every day.

 

Since the 24th of November, only eight people are allowed to participate in public gatherings.

 

Wishing you a good start of the new semester!