Stipendier

Både universitetet och nationen förvaltar ett stort antal stipendier med syfte att stödja medlemmar av Västmanlands-Dala nation. Stipendierna utlyses på nationen fyra gånger om året.

Stipendieutlysning ht 2018

Härmed utlyses följande stipendier. Ansökan ska vara Förste kurator tillhanda senast onsdagen den 14 november klockan 18.00

1 stipendium à 4 080 kr ur Elisabeth och Julie Berglunds stipendiefond
Stipendium tilldelas årligen en manlig studerande av Västmanlands-Dala nation, som är för terminen vid universitet närvarande, är mindre bemedlad och som gjort sig känd för flit och goda seder. Samme stipendiat uppbär stipendiet högst under sex på varandra följande terminer.

1 stipendium à 6 280 kr ur Arvid Carlsons stipendiefond
Ett stipendium tilldelas årligen vid universitet närvarande manlig studerande av Västmanlands-Dala nation, som genomgått de två högsta ringarna i gymnasiet vid Högre allmänna läroverket (Rudbeckianska gymnasiet) i Västerås samt vid detta gymnasium avlagt studentexamen och som bedriver studier i historiska, statsvetenskapliga eller statistiska ämnen. Stipendiet utdelas för ett år. Stipendiat må dock på särskild ansökan och efter seniorskonventets prövning uppbära stipendiet ett år i sänder under ytterligare två på varandra följande år, såvida han under denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.

1 stipendium à 5 100 kr ur Anders Diös stipendiefond
Stipendiet tilldelas en för terminen vid universitetet närvarande studerande av Västmanlands-Dala nation. Samma stipendiat uppbär stipendiet under tre på varandra följande år, såvida hen under denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.

1 stipendium à 3 770 kr ur Ernst Enwalls stipendiefond
Ett stipendium tilldelas årligen vid universitetet för terminen närvarande behövande landsman tillhörande medicinska eller filosofiska fakulteten. Samme stipendiat uppbär stipendium under tre på varandra följande år, såvida hen under denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.

1 stipendium à 3 680 kr ur Albert Koersners stipendiefond
Tilldelas årligen en för terminen vid universitetet närvarande studerande av Västmanlands-Dala nation med företräde för den, som bedriver juridiska studier. Samme stipendiat uppbär stipendium under tre på varandra följande år, såvida hen under denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.

1 stipendium à 4 320 kr ur Alfred och Signe Larssons stipendiefond
Stipendium tilldelas landsman som är för terminen vid universitetet närvarande och som genom flit, gott uppförande och framgång i sina studier gjort sig därav förtjänt. Samma stipendiat uppbär stipendium högst under sex på varandra följande terminer.

1 stipendier à 5 210 kr ur Albin Lindwalls studiefond
Tilldelas vid universitetet för terminen närvarande, behövande landsman, som genom flit, hedrande vandel och ådagalagd framgång i sina studier gjort sig därav förtjänt. Samme stipendiat uppbär stipendiet under tre på varandra följande år, såvida han under denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven. Förlängt innehav av detta stipendium må på ansökan, ingiven före den ordinarie stipendietidens utgång, medgivas för ett år i sänder under högst tre år, om särskilda skäl därtill föreligga.

3 stipendier à 7 380 kr ur Johan Samuel Löfbergs stipendiefond
Tilldelas studerande vid Uppsala universitet tillhörande Västmanlands-Dala nation som är behov av understöd och som gjort sig känd för flit och redlighet samt goda studier, med företräde för historiska eller naturvetenskapliga ämnen. Stipendiet får inte behållas under längre tid än tre år.

1 stipendium à 6540 kr ur Erik och Josefine Ofvandahls stipendiefond
Stipendiet utdelas årligen till vid nationen inskriven studerande, som genom goda studiemeriter gjort sig därav förtjänt. Vid lika studiemeriter ges företräde åt den som är född eller uppvuxen i Stora Tuna i Dalarna. Samma innehavare uppbär stipendiet under högst fyra på varandra följande terminer, såvida hen under denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.

1 stipendium à 3 960 kr ur Henrik och Hans parks stipendiefond
Stipendium tilldelas en för terminen vid universitetet närvarande, behövande studerande av Västmanlands-Dala nation, som bedriver humanistiska studier. Stipendium utdelas för ett år. Stipendiat må dock på särskild ansökan och efter seniorskonventets prövning uppbära stipendiet ett år i sänder under ytterligare två år, såvida hen under denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.

1 stipendium à 4 020 kr ur Wallmans stipendiefond
Stipendium tilldelas mindre bemedlad studerande av Västmanlands-Dala nation, som är för terminen vid universitetet närvarande och som antingen är född inom landskapet Dalarna av föräldrar, vilka där någon längre tid varit bosatta, eller som sedan barndomen där haft sin hemvist. Samme stipendiat uppbär stipendium högst under fyra på varandra följande terminer.

2 stipendier à 9 620 kr ur Sigrid Johanssons stipendiefond
Stipendiat utses bland studerande vid Uppsala universitet eller annan högskola, inskrivna vid Västmanlands-Dala nation och företrädesvis bland dem som kommer från mindre bemedlade familjer och som själva har besvärliga ekonomiska förhållanden. Studerande måste ådagalägga studieintresse och studieresultat under minst två terminer för att tilldelas och fortsättningsvis uppbära stipendium. Stipendiet innehas högst sex terminer såvida ej synnerliga skäl för förlängning föreligger.

1 stipendium à 4 125 kr ur Johan Erik Möllers stipendiefond
Ett stipendium tilldelas årligen en obemedlad, för flit, ordning och goda seder känd landsman, som är för terminen vid universitetet närvarande, med företräde för sådan, som antingen är född i Köpings stad av föräldrar, vilka där någon längre tid varit bosatta, eller som sedan barndomen där haft sin hemvist. Samme stipendiat uppbär stipendiet under fyra på varandra följande terminer.

6 stipendier à 3 530 kr ur Emmy och August Wallqvists stipendiefond
Stipendium tilldelas en för terminen närvarande studerande av Västmanlands-Dala nation. Vid utdelandet av stipendium bör, då sökande anses lika berättigade till stipendium, företräde lämnas studerande, tillhörande den humanistiska fakulteten. Samma stipendiat uppbär stipendium under tre på varandra följande år, såvida han under denna tid är vid universitetet närvarande och i nationen inskriven.

Nationens stipendier söks genom att inlämna korrekt ifylld stipendieblankett med rätt bilagor, bland annat konfindentiell självdeklaration, till nationens Förste kurator. Lämnas ansökan utanför expeditionstid (t.ex. via brevlåda i nationshuset eller per post) märk kuvertet med ansökan ”Förste kurator, Stipendieansökan.

Kontakta Förste kurator gällande andra stipendieärenden. För frågor rörande utbetalning av stipendiepengar, kontakta Biträdande skattmästaren.

Vanliga frågor om stipendier

Hur söker jag stipendier?

Universitetsförvaltade stipendier söks enligt universitetets stipendiekanslis anvisningar. Nationens stipendier söks genom att inlämna korrekt ifylld Stipendieblankett med rätt bilagor, bland annat konfindentiell självdeklaration, till nationens Förste kurator. Lämnas ansökan utanför expeditionstid (t.ex. via brevlåda i nationshuset eller per post) märk kuvertet med ansökan ”Förste kurator, Stipendieansökan.”

Vad ska biläggas stipendieansökan?

Intyg på dina studieresultat och registreringsintyg för innevarande termin ur Uppdok/Ladok ska alltid bifogas till varje ansökan. Kopior av elektroniska intyg med kontrollnummer godtas som original. Alternativen ”Studieresultat” eller ”Nationellt intyg” ska användas. Utskrifter från antagning.se är inte giltiga som intyg. Särskild behörighet till ett stipendium ska styrkas med bilagor (t.ex. kvitto på betald terminsavgift till nationen, gymnasiebetyg, medlemsbevis Svenska kyrkan, personbevis med födelseort etc.). Saknas intyg anses du som sökande inte uppfylla särskilda behörighetskrav. Bevis för släktskap kan styrkas med egenhändigt ritat släktträd som är vidimerat av två personer med namn och telefonnummer. Alla kopior ska vara vidimerade av två personer med namn och telefonnummer. Alla bilagor utom studieresultat med originalunderskrift eller kontrollkod och personbevis i original ska vidimeras. Felaktiga uppgifter i ansökan kan medföra återbetalningsskyldighet av tilldelade stipendier samt i vissa fall ansvar i straffrättsligt hänseende.

Hur stort är mitt stipendium?

Beloppen framgår vanligtvis av utlysningen. Avkastningen från universitetsförvaltade
stipendier och fonder finns det uppgifter om på Uppsala akademiförvaltnings hemsida.
För information om aktuella belopp för de nationsförvaltade stipendierna och fonderna
kan du kontakta Förste kurator eller Biträdande skattmästare.

När får jag pengarna?

Utbetalning av nationsförvaltade premier och stipendier handhas av nationens Biträdande skattmästare.Vanligtvis sker utbetalning av både bevakade och nytilldelade stipendier inom en månad efter tilldelningstillfället. Seniorskonventet beslutar vanligtvis om bevakningar i oktober (ht) och mars (vt) samt om stipendietillsättningar
i november/december (ht) och maj (vt). Utbetalning av de universitetsförvaltade stipendierna handhas av universitetets stipendiekansli och de kan lämna närmare upplysningar om datum. Vanligtvis är tilldelningsbesluten klara i december (ht) och maj (vt).

Hur bevakar jag mitt stipendium?

Om du innehar ett stipendium måste du varje termin bevaka det för att behålla det terminerna efter att du tilldelats det. Om stipendiet inte bevakas kommer det att utlysas igen. För att bevaka stipendiet lämnar du in en bevakningsblankett och bifogar konfindentiell självdeklaration, registerutdrag/studieresultat på lästa kurser, intyg på att du studerar innevarande termin, samt ett kvitto på betald terminsräkning och legitimation. Bevakningen skall vara Förste kurator tillhanda senast den 15 februari om vårterminen och 15 september om höstterminen.

Hur många stipendier kan jag inneha samtidigt?

Du kan inneha maximalt två stycken nationsförvaltade stipendier samtidigt. Blir du tilldelad fler än två måste du välja att avsäga dig något av dem – detta val kan t.ex. bero på stipendiets längd eller summa, vilket gör att du kan föredra ett stipendium framför ett annat. Det avsagda stipendiet tillfaller eventuell annan sökande eller utlyses nästa termin som ett extra stipendium (engångssumma). Universitetets stipendiekansli tillämpar ett stipendietak, d.v.s. en maximal summa per termin. På stipendiekansliets webbsida finns mer information om stipendietaket.

Vilka stipendier finns?

Nationsstipendier förvaltade av universitetet eller nationen som går att söka finns listade i Stipendiehandboken. Frågor rörande nationsstipendier besvaras av nationens Förste kurator. Därtill finns ett antal stipendier med anknytning till Västmanlands-Dala nation eller dess hembygd listade i handboken. Information om hur dessa ansöks m.m. tillhandahålls av organisationen som förvaltar dem. Känner du till fler stipendier med anknytning till nationen och dess hembygd får du gärna meddela oss så att vi kan komplettera vår handbok.