Information angående Covid-19

 

Västmanlands-Dala nation arbetar aktivt med frågor rörande Covid-19. Vi följer nyhetsutvecklingen, arbetar med att motverka smittspridning och anpassar vår verksamhet kontinuerligt efter gällande råd och rekommendationer från myndigheter och regering. På den här sidan hittar ni löpande aktuell information.

 

Allmän information

Nationen tillsatte en särskild Covid-19-samordnare som drev nationens Covid-19-arbete utifrån en projektplan fastställd av nationens styrelse den 15 juni 2020. Covid-19-samordnaren har tillsammans med projektgruppen planerat för olika scenarion både på kort och på lång sikt. Projektgruppen har haft avstämningsmöten en gång i veckan och har rapporterat till en styrgrupp som består av nationens arbetsutskott samt två studentrepresentanter. Nationens styrelse har informerats via digitalt möte en gång i månaden om nationens arbete.

 

Den 31 augusti avslutades det i projektplanen fastställda Covid-19-arbetet som fortlöpt under sommaren och som från och med den 1 september fortsätter i den dagliga verksamheten.

 

Vid frågor eller för mer information om nationens Covid-19-arbete, kontakta Förste kurator på 1q@v-dala.se.

Verksamhet

Nationen har lunch onsdagar 11:30-13:30 samt fredagsfika 12-17. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och antalet platser är begränsat.

 

Puben är öppen dagligen från 18. Vi har minskat antalet platser i lokalen och möblerat om med gott om utrymme enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Antalet platser i de bokningsbara rummen i anslutning till puben är också minskat.

 

Kuratorerna har expeditionstid två timmar varje vardag. För öppettider, se startsidan.

 

FAQ – Vanliga frågor och svar (uppdateras löpande)

 

Hur kom det sig att ni inledde Covid-19 arbetet?

 Under våren har vår verksamhet blivit ytterst påverkad av rådande pandemi och nationen har inte kunnat bedriva verksamhet på samma sätt som tidigare. Pandemin har också påverkat nationens ekonomi avsevärt. I och med att pandemin, och rådande läge, av allt att döma kommer bestå under en längre period gjorde styrelsens arbetsutskott i mitten på maj bedömningen att nationen behöver arbeta aktivt med detta, för att förbereda nationen inför hösten och för att kunna bedriva en så bra och kontrollerad verksamhet som möjligt. Därför initierades arbetet för att nationen skall stå så bra rustad som möjlighet inför de utmaningar som pandemin innebär.

 

Hur avgör ni vilken verksamhet som genomförs och vilken som ställs in?

 Vi följer hela tiden utvecklingen omkring oss. Utifrån det gör de ansvariga för respektive verksamhet löpande en bedömning vilken verksamhet som är lämplig att genomföras och på vilket sätt.  All nationsverksamhet följer självklart folkhälsomyndigheten och regeringens råd och rekommendationer.

 

Går det verkligen att förbereda sig inför hösten?

 Ingen vet exakt hur hösten kommer se ut, och vilka förutsättningarna kommer vara för att bedriva verksamhet. Det vi kan göra är att förbereda oss på olika scenarior för att kunna ta väl avvägda beslut när det blir aktuellt. 

 

Vem tar besluten för vad som görs och inte görs? 

Beslutsordningen har inte ändrats utan alla beslut fattas som tidigare inom ramen för respektive verksamhet. Arbetet som bedrivs inom ramen för Covid-19 är enbart förberedande och rådgivande för att den ordinarie beslutsapparaten ska kunna fatta så pass bra och väl avvägda beslut som möjligt.

 

Påverkas vårt, som förening, fastslagna äskande av att vi inte kommer bedriva vår verksamhet som vanligt?

Ert fastslagna äskande kommer inte att påverkas.