Stipendier

Både universitetet och nationen förvaltar ett stort antal stipendier med syfte att stödja medlemmar av Västmanlands-Dala nation. Stipendierna utlyses på nationen fyra gånger om året.

JUST NU är dessa stipendier lediga. Ansök senast den 22 maj kl 13:00.

Kontakta Förste kurator gällande andra stipendieärenden. För frågor rörande utbetalning av stipendiepengar, kontakta Biträdande skattmästaren.

VANLIGA FRÅGOR OM STIPENDIER

Hur söker jag stipendier?
Universitetsförvaltade stipendier söks enligt universitetets stipendiekanslis anvisningar. Nationens stipendier söks genom att inlämna korrekt ifylld Stipendieblankett med rätt bilagor, bland annat konfindentiell självdeklaration, till nationens Förste kurator. Lämnas ansökan utanför expeditionstid (t.ex. via brevlåda i nationshuset eller per post) märk kuvertet med ansökan ”Förste kurator, Stipendieansökan.”

Vad ska biläggas stipendieansökan?
Intyg på dina studieresultat och registreringsintyg för innevarande termin ur
Uppdok/Ladok ska alltid bifogas till varje ansökan. Kopior av elektroniska intyg med
kontrollnummer godtas som original. Alternativen ”Studieresultat” eller ”Nationellt
intyg” ska användas. Utskrifter från antagning.se är inte giltiga som intyg.
Särskild behörighet till ett stipendium ska styrkas med bilagor (t.ex. kvitto på betald
terminsavgift till nationen, gymnasiebetyg, medlemsbevis Svenska kyrkan, personbevis
med födelseort etc.). Saknas intyg anses du som sökande inte uppfylla särskilda
behörighetskrav. Bevis för släktskap kan styrkas med egenhändigt ritat släktträd som är
vidimerat av två personer med namn och telefonnummer. Alla kopior ska vara vidimerade av två personer med namn och telefonnummer. Alla
bilagor utom studieresultat med originalunderskrift eller kontrollkod och personbevis i original ska vidimeras. Felaktiga uppgifter i ansökan kan medföra återbetalningsskyldighet av
tilldelade stipendier samt i vissa fall ansvar i straffrättsligt hänseende.

Hur stort är mitt stipendium?
Beloppen framgår vanligtvis av utlysningen. Avkastningen från universitetsförvaltade
stipendier och fonder finns det uppgifter om på Uppsala akademiförvaltnings hemsida.
För information om aktuella belopp för de nationsförvaltade stipendierna och fonderna
kan du kontakta Förste kurator eller Biträdande skattmästare.

När får jag pengarna?
Utbetalning av nationsförvaltade premier och stipendier handhas av nationens
Biträdande skattmästare.Vanligtvis sker utbetalning av både bevakade och
nytilldelade stipendier inom en månad efter tilldelningstillfället. Seniorskonventet
beslutar vanligtvis om bevakningar i oktober (ht) och mars (vt) samt om stipendietillsättningar
i november december (ht) och maj (vt). Utbetalning av de universitetsförvaltade stipendierna
handhas av universitetets stipendiekansli och de kan lämna närmare upplysningar om datum. Vanligtvis är tilldelningsbesluten klara i december (ht) och maj (vt).

Hur bevakar jag mitt stipendium?
Om du innehar ett stipendium måste du varje termin bevaka det för att behålla det
terminerna efter att du tilldelats det. Om stipendiet inte bevakas kommer det att utlysas
igen. För att bevaka stipendiet lämnar du in en bevakningsblankett och bifogar
konfindentiell självdeklaration, registerutdrag/studieresultat på lästa kurser, intyg på att du studerar
innevarande termin, samt ett kvitto på betald terminsräkning och legitimation. Bevakningen
skall vara Förste kurator tillhanda senast den 15 februari om vårterminen
och 15 september om höstterminen.

Hur många stipendier kan jag inneha samtidigt?
Du kan inneha maximalt två stycken nationsförvaltade stipendier samtidigt. Blir du
tilldelad fler än två måste du välja att avsäga dig något av dem – detta val kan t.ex. bero
på stipendiets längd eller summa, vilket gör att du kan föredra ett stipendium framför ett
annat. Det avsagda stipendiet tillfaller eventuell annan sökande eller utlyses nästa termin
som ett extra stipendium (engångssumma). Universitetets stipendiekansli tillämpar ett
stipendietak, d.v.s. en maximal summa per termin. På stipendiekansliets webbsida finns mer
information om stipendietaket.

Vilka stipendier finns?
Nationsstipendier förvaltade av universitetet eller nationen som går att söka finns listade i
Stipendiehandboken. Frågor rörande nationsstipendier besvaras av nationens Förste kurator.
Därtill finns ett antal stipendier med anknytning till Västmanlands-Dala
nation eller dess hembygd listade i handboken. Information om hur dessa ansöks m.m. tillhandahålls av organisationen som förvaltar dem. Känner du till fler stipendier med anknytning till nationen och dess hembygd får du gärna meddela oss så att vi kan komplettera vår handbok.